Forholdstallsvalg

18. jan 2010 I dette kurset har vi snakket om to hovedkategorier av valgordninger: Forholdstallsvalg og flertallsvalg. Det finnes mange versjoner av begge to. Hva er de nøkkeltrekkene ved en forholdstallvalgordning og et flertallsvalgordning? Nevn en fordel og et ulempe ved hvert system. 6. Hva menes med “sosial  24. nov 2017 Dato for Vågsøy sitt vedkommende var 15.06.2017 og det var ikke enstemmig, men derimot Forholdstallsvalg. Bra?2 liker dette. jostein Eimhjellen; Petter Solheim. Ola Teigen. Ola Teigen. 2 måneder siden. Fjt probematiserte leiarposisjonen i fellesnemnda. Det er den eg kommenterer. Og nei, eg ber ikkje  norsk gin Forholdstallsvalg Hvis valget avgjøres ved forholdstallsvalg, skal hvert kjønn være representert med minst 40 % på listene ved valget. Kontrollutvalget skal være et kompetent, uavhengig, objektivt og synlig organ med høg integritet. Kontrollutvalget har imidlertid ingen myndighet til å fatte vedtak som binder forvaltningen, og utvalget kan ikke  Hvert fylke fungerer også som et valgdistrikt for Stortinget, hvor fylkets størrelse (både befolkning og areal) bestemmer hvor mange representanter fylket har i parlamentet, og hvor representantene blir valgt gjennom forholdstallsvalg-ordningen. I Stortinget sitter representantene sortert etter hvilket fylke de representerer, ikke 

LDO - Kvoteringsregler i kommuneloven

16. sep 2015 I det konstituerende møtet i kommunestyret og fylkestinget skal det velges formannskap eller fylkesutvalg (ikke i kommuner eller fylkeskommuner med parlamentarisme). Kommunestyret eller fylkestinget kan enstemmig vedta at valget skal foregå som avtalevalg. Det legges da frem en innstilling som vedtas  Forholdstallsvalg Av Randi Øverland. De fleste kommunene/fylkene bruker formannskapsmodellen. Det betyr at partiene sin oppslutning hos innbyggerne skal gjenspeile seg i antall representanter partiene skal ha i de ulike lederverv, styrer, råd og utvalg. Vi kaller det forholdstallsvalg. Partiene skal ha representasjon etter mengden stemmer  Fordelen er at det gir en klar vinner, mens forholdstallsvalg er valg hvor mandatene i en valgkrets fordeles mellom partiene i forhold til den andel av stemmene de har fått. Mellom enmannskretser og flermannskretser er ved enmannskretser blir det tettere kontakt mellom velgere og representanter (når velgerne bare har én 

27. jan 2011 blant medlemmene til kommunestyret. Personer ansatt i kommunen kan ikke velges som arbeidsgiverrepresentanter i administrasjonsutvalget. Valget av arbeidsgiverrepresentanter, varamedlemmer, leder og nestleder skal skje i kommunestyrets konstituerende møte (KL § 17 nr. 2) som forholdstallsvalg,  Uorganiserte. 1 Bråten, Heidi Datametrix AS, Oslo 2 Olafsen, Morten Datametrix AS, Trondheim 3 Amble, Anne Kristin Datametrix AS, Oslo 4 Vardebakken, Ola Haugen Datametrix AS, Oslo 5 Weinholdt, Anders Datametrix AS, Oslo 6 Berg, Øystein Datametrix AS, Oslo 7 Borgen, Jo Datametrix AS, Oslo 8 Dambo, Endre  match bemanning norge Forholdstallsvalg etikkutvalg europautvalg fabrikkutsalg fellesutvalg fiaskosalg finansutvalg fiskekortsalg flyplassutvalg folketingsvalg forbundsdagsvalg foreldreutvalg forholdstallsvalg forholdstalsvalg forskingsutvalg forskningsutvalg forsvarervalg fylkestingsvalg fylkesutvalg granskingsutvalg granskningsutvalg grendeutvalg guvernørvalg  17. okt 2011 Dersom minst et medlem av kommunestyret krever det, går man over til den mer kompliserte valgformen, forholdsvalg (også kjent som forholdstallsvalg). Her leveres ett eller flere listeforslag, som medlemmene deretter stemmer på. Dette telles deretter opp etter metoden nedfelt i kommunelovens § 37.

Reglement for hovedutvalg - Kongsberg Kommune

Listevalg er en valgordning der velgerne gir stemmer til en liste med kandidater og ikke direkte til den enkelte kandidat. Listevalg kan brukes ved forholdstallsvalg[1], eller, som i Kamerun, Tsjad, Djibouti og Singapore ved majoritetsvalg der listen med flest stemmer får inn alle eller en andel av sine kandidater. [2] 15. jun 2017 Utfallet ble dermed et forholdstallsvalg der den ene grupperingen (H, Ap, V og Frp) fikk velge tre medlemmer, mens den andre grupperingen (Sp, TVL, Rødt og KrF) valgte det siste. På denne måten unngikk samtidig Vågsøy å måtte velge en kjønnsbalansert fellesnemnd. Kristin Maurstad blir eneste kvinne,  første date i bergen Forholdstallsvalg 12. jan 2018 flertallet av arbeidstakerne avtale at valget skal skje som forholdstallsvalg eller at fagforeningene skal utpeke arbeidstakernes representanter i arbeidsmiljøutvalg. Blir slik avtale ikke inngått, skal valget skje som flertallsvalg. Vararepresentant for arbeidstakersiden velges/utpekes etter samme regler som  26. okt 2015 Den blå-grønne blokken har forlangt forholdstallsvalg, noe som vil betyr at det må stemmes over formannskap, hvert eneste utvalg og selvsagt også ordfører og varaordfører. – Det er første gang at partiene ikke blir enige om avtalevalg. Det bruker partiene normalt å bli enige om, noe som sikrer en smidig 

Ordbok - stortinget.no

Er valget holdt som forholdstallsvalg bestemmes rekkefølgen i henhold til kommuneloven § 37. Avtalevalg følger reglene i kommuneloven § 38 a. 1.4. Fylkesmannens oppnevning av de valgte forliksrådsmedlemmer og varamedlemmer. Når valget på forliksrådsmedlemmer med varamedlemmer er holdt og den innbyrdes. III. Avgitte stemmer på valgtinget i kommuner med 2-dagers valg, etter stemnedag. IV. Stemmer og representanter etter offisielle valglister ved forholdstallsvalg .. V. Prosentvis fordeling av stemmene etter offisielle valglister ved forholdstallsvalg . .. VI. Stemmer og representanter etter offisielle valglister. Kommuner. free dating ebooks Forholdstallsvalg 9. sep 2016 Det var viktig å få forholdstallsvalg ved kommunevalg, fordi flertallsvalg ville stenge Arbeiderpartiet fra å få representasjon i kommunestyret. Det lyktes å skaffe tilstrekkelig tilslutning i Stortinget for kravet om forholdstallsvalg. Ved kommunevalget i 1913 fikk Arbeiderpartiet 101 stemmer og 3 representanter  Hva består de ulike type partiene for? 4. Hva er forskjellen mellom høyre og venstre partiet? (kan du først forklare om høyre også venstre) Her er noen ord som jeg ikke forstår og ikke vet om, kan du gjøre det samme her også: 5. Forholdstallsvalg? 6. Flertallsvalg? 7. Mandater? 8. Sperregrense? 9. Utjevningsmandater? 10.

Demokrati er mer enn valg - HHD Artikkel | NUPI


  • 20. jun 2014 Valgstyret skal senest fire uker før valgdagen kunngjøre om valget skal foregå som flertallsvalg eller forholdstallsvalg, og oppfordre dem som har forslagsrett til å fremme forslag til styremedlemmer, observatører og varamedlemmer. Dersom valget skal foregå som forholdstallsvalg, kan det foreslås  Alle ansatte, unntatt øverste ledelse, har stemmerett og er valgbare. Valget skal være skriftlig og hemmelig. Der det finnes flere lokale fagforeninger som sammen organiserer et flertall av arbeidstakerne, kan de avtale at valget skal skje som forholdstallsvalg eller at fagforeningene kan utpeke de ansattes representanter. r forsiden vgs Forholdstallsvalg Norges valgordning er forholdstallsvalg, men i Tyskland velges halvparten ved flertallsvalg i enkeltkretser og den andre halvparten ved forholdstallsvalg. I Norge har vi et konstitusjonelt monarki med et parlamentarisk regjeringssystem mens Tyskland har en føderal parlamentarisk republikk. Den ny valgte regjeringen i  31. mai 2017 Valgordninger: Norske forholdstallsvalg og britiske flertallsvalg, I: Raino Sverre Malnes & Dag Einar Thorsen (red.), Demokrati - historien og ideene. Dreyer Forlag A/S. ISBN 9788282651219. Kapittel. s 507 - 519; Aardal, Bernt (2014). Hvordan studere velgerne? Refleksjoner over norsk valgforskning, I: Leif 

    politiskadministrative styringsnivåets (les régions) kompetanse, er denne begrenset til utførelsen av planleggings- og samordningsoppgaver. Riktignok velges representanter til les conseils régionaux ved forholdstallsvalg, men disse vervene har ikke gitt samme status som det mer innarbeidede Conseiller départemental. 27. okt 2011 Det er tilstrekkelig at minst en representant krever forholdstallsvalg. (Ellers foregår valget som avtalevalg.) Reglene om forholdstallsvalg – listeforslag står i kommuneloven § 36. Reglene om avtalevalg står i kommuneloven § 38a. Følgende skjema gir informasjon av hva som skal velges og på hvilken måte:. morten nørgaard berg Forholdstallsvalg arbeidsgiverrepresentanter. Ingen av de politisk valgte medlemmene skal ha lønnet stilling i kommunen. Bystyret velger leder og nestleder blant de politisk valgte medlemmene. Lederen i utvalget bør være medlem i formannskapet. Valgene av de politisk valgte medlemmer foregår som forholdstallsvalg så fremt noen. 19. des 2016 Krav om at valg for ansattes representasjon foregår som forholdstallsvalg. Norsk Sykepleierforbund, Fagforbundet, Legeforeningen og Delta viser til. Helseforetakslovens § 22 og 23 og forskrift om valg av ansattes representanter til foretakenes styrer. Som fagforeninger utgjør vi et flertall av de ansatte og vi 

  • 1. okt 2015 Dette skjedde ved at flertallet ble redusert fra 14 til 13, samtidig som 7 stemte for Aps liste. Dermed ga forholdstallsvalget flertallspartiene 3 plasser, og ikke 4 som det ville ha gjort med 14 stemmer. Konstitueringen av det nye kommunestyret torsdag ettermiddag ble ellers avviklet greit og uten noen form for  Har valget foregått som forholdstallsvalg og kandidatene velges fra forskjellige lister, skal opprykket skje slik at den listen som har fått færrest stemmer, må stille med det underrepresenterte kjønn. I praksis betyr vel dette at den største fagforeningen har full frihet til å velge bare menn eller bare kvinner, mens den minste  stygg dame zettai Forholdstallsvalg 22. sep 2016 Forholdstallsvalg og kjønnsrepresentasjon § 7-6. Det foreslås ytterligere innskjerping av kravene til at begge kjønn skal være representert med minst 40% også ved forholdsvalg. I utvalg på 4 eller flere medlemmer skal om nødvendig representanter fra det underrepresenterte kjønn rykke opp på den liste  Hvis medlemmene av klagenemnda trer endelig ut eller får varig forfall, velges nytt medlemselv om det er valgt varamedlem. Er klagenemnden valgt etter reglene om forholdstallsvalg,skal det suppleres fra den gruppe som står bak den uttredende, jfr. kommunelovens § 16. 3. Møter og vedtakførhet Klagenemnda skal ha 

Valgordningen i Norge gjør at de to minste partiene fikk svært lite

21. sep 2017 Sandnes kommune har 5 kommunale foretak. Bystyret oppretter og oppløser kommunale foretak jfr Kommunelovens bestemmelser. Styret er underordnet bystyret. Styret har ansvaret for å påse at virksomheten drives i samsvar med foretakets formål, vedtekter, eierstrategi, vedtatt årsbudsjett og  Forholdstallsvalg 10. mai 2017 Flertalls- og forholdstallsvalg ved valg av leke medlemmer til bispedømmeråd og Kirkemøtet. Presteforeningen støtter alternativ 2, hvor nominasjonskomiteens liste og andre lister får samme innleveringsfrist. Dette vil ivareta muligheten for at grupperinger kan fremme liste, samtidig som det sikres at det alltid  Antall tilleggsstemmer er begrenset oppad til maksimalt tre. Antall navn som kan føres opp på stemmeseddelen (flertallsvalg), eller føres over fra andre lister (forholdstallsvalg) er også begrenset oppad til maksimalt tre. Listene er satt opp i prioritert rekkefølge, men noen lister har også supplerende kandidater uten nummer, 

Forholdstallsvalg. Forholdstallsvalg er en proporsjonal valgordning hvor kandidater velges i forhold til antall stemmer de eller deres valgliste får. Ved listevalg, som er en vanlig form for forholdstallsvalg , vil de ulike valglistene (som ved de fleste politiske valg representerer partier) få inn representanter i forhold til hvor stor  Forholdstallsvalg Finn alle synonymer til FORHOLDSTALLSVALG i kryssord. Lynrask søkemotor som oppdateres hver dag. Her får du hjelp til å løse kryssordet. 30. jan 2014 Bispedømmerådene, som samlet utgjør Kirkemøtets medlemmer, består av - biskopen, - en prest valgt av prestene i bispedømmet, - en lek kirkelig tilsatt valgt av de leke kirkelig tilsatte i bispedømmet, - syv andre leke valgt ved flertalls- eller forholdstallsvalg, hvorav minst fire velges direkte av bispedømmets